باید به دنبال موفقیت های کوچک باشیم…

0
15

محمد ابوالحسنی موسس دیرین دیرین می گوید تا حالمان خوب نباشد که نمی توانیم حال بقیه را خوب کنیم. پس حالمان خوب است. او عقیده دارد که باید به دنبال موفقیت های کوچک باشیم تا به موفقیت بزرگ برسیم.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید